NAWIGACJA

Informacje o szkole Statut Patron Szkoły Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Złota Księga Nasze sukcesy Wymiana polsko-niemiecka Stypendia

Stypendia

Za wysokie wyniki w nauce uczniowie SP w Baranowie mogą otrzymać stypendium finansowe. Zasady przyznawania stypendiów określone zostały w zarzadzeniu dyrektora szkoły, ktore prezentujemy poniżej:

Zarządzenie nr 19/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie 

z dnia 15 grudnia 2020 roku

 

w sprawie: stypendium szkolnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów, osiągających wysokie wyniki w nauczaniu

 

Na podstawie art. 90 g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1327) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie ustala następujące zasady przyznawania stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce.

 

§ 1.

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o Komisji - należy przez to rozumieć Komisję stypendialną powołaną przez dyrektora szkoły.

 

§ 2.

1. Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie udziela stypendium za wysokie wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

2. Stypendium przyznawane jest uczniom klas 6, 7 i 8

3. Stypendia udzielane są z wydzielonych na ten cel środków w budżecie szkoły.

4. Stypendium nie ma charakteru socjalnego.

 

§ 3.

1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest za uzyskanie wysokiej średniej ocen za dany semestr lub osiągnięcie w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

2. Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania oraz średniej oceny z wszystkich przedmiotów co najmniej :

- 5,4 - klasa VI szkoły podstawowej,

- 5,2 - klasy VII- VIII szkoły podstawowej,

liczone do dwóch miejsc po przecinku

3. W przypadku takich samych średnich, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie, którzy są zwycięzcami, laureatami lub finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych powyżej szczebla gminnego.

4. W szczególnych przypadkach, na wniosek rodziców poparty opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinia lekarską Komisja stypendialna może przyznać stypendium uczniom, którzy uzyskali średnią ocen odpowiednio, co najmniej 5,4-dla klasy szóstej lub 5,2 dla pozostałych klas liczonych do jednego miejsca po przecinku.  

4. Stypendium przyznawane jest na semestr za wyniki uzyskane w semestrze go poprzedzającym.

5. Uczniowie klas szóstych mogą się ubiegać o stypendium począwszy od drugiego semestru.

 

§ 4.

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje wychowawca klasy, do Szkolnej Komisji Stypendialnej.

2. Wniosek, o przyznanie stypendium składa się na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu w terminie 7 dni po zakończeniu semestru.

3. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie lub wadliwie wypełnione nie będą rozpatrywane.

 

§ 5.

1.Komisję stypendialną powołuje dyrektor szkoły w składzie:

- wicedyrektor – jako przewodniczący,

- co najmniej 3 przedstawicieli Rady pedagogicznej – jako członkowie,

2. Komisja działa na podstawie Regulaminu, tryb pracy Komisji określa Dyrektor szkoły.

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń, po radzie klasyfikacyjnej kończącej dane półrocze.

4. Stypendia przyznaje Dyrektor szkoły na podstawie listy uczniów, ustalonej przez  Komisję stypendialną.

5. Komisja odbywa posiedzenie w ciągu 15 dni po upływie terminu składania wniosków.

6. W szczególnych przypadkach przewodniczący K omisji uprawniony jest do zwołania posiedzenia w innym terminie.

 7. Komisja dokonując analizy złożonych wniosków, ustala kolejność kandydatur do otrzymania stypendium stosując kryteria zawarte w paragrafie 3.

8. Od decyzji Dyrektora szkoły nie przysługuje odwołanie.

 

§ 6.

1. Wysokość stypendium w porozumieniu z organem prowadzącym ustala się na kwotę:

-dla ucznia klasy VI - 100 zł

-dla ucznia klasy VII – 120 zł

- dla ucznia klasy VIII – 120 zł

2. Liczbę stypendiów ustala się w zależności od środków zaplanowanych w budżecie szkoły na dany rok.

3. Stypendium wypłacane jest miesięcznie od września do czerwca, przez 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

4. Za okres wakacji letnich od 1 lipca do 31 sierpnia stypendium nie przysługuje.

5. W przypadku zmiany szkoły i przejścia do szkoły, dla której Gmina Tarnowo Podgórne nie jest organem prowadzącym wypłata stypendium zostaje wstrzymana, w kolejnym miesiącu po zmianie szkoły.

 

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygnięcia podejmuje Dyrektor Szkoły

 

 

Dyrektor Szkoły

Piotr Burdajewicz

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć