NAWIGACJA

Informacje o szkole Statut Patron Szkoły Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Złota Księga Nasze sukcesy Wymiana polsko-niemiecka Stypendia

Statut

 

 

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. POLSKICH NOBLISTÓW W BARANOWIE

 

 

 

 

 

Baranowo, 27 sierpnia 2019 r.

Rozdział 1

Przepisy wprowadzające. Informacje ogólne o szkole.

 

§ 1.

 

1.  Pełna nazwa szkoły brzmi Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie. Na pieczęciach i stemplach,
a także w korespondencji służbowej używa się pełnej nazwy. W korespondencji służbowej dopuszcza się także używania skrótu nazwy Szkoła Podstawowa w Baranowie.

 

2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Wypoczynkowej 93 w Baranowie.

 

3. Organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115.

4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

 

5.Szkoła posiada patrona zbiorowego – Polskich Noblistów. Są nimi: Maria Skłodowska-Curie, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz,   Lech Wałęsa, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont.

 

6. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej uprawnia do podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej.

 

7. Ilekroć mowa w statucie jest o:

1) Szkole – należy rozumieć Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie,                         

2) Dyrektorze – należy rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie;

3) Radzie Pedagogicznej – należy rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów
w Baranowie;

 4) Radzie Rodziców – należy  przez to rozumieć przewodniczących    trójek klasowych rodziców  poszczególnych klas;

5) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie;

6) rodzicu - należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów, uczniów  uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie;

 

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły oraz sposób ich wykonywania

 

§ 2.

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jego  podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 

§ 3.

 

1. Główne cele szkoły:

1)prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny
oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy

i świata;

2) zapewnienie każdemu uczniowi bezpiecznych warunków niezbędnych do jego rozwoju;

3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;

4) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;

5) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących:

uczeń – szkoła – dom rodzinny;

6) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

7)kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości               

w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

8) poszanowanie godności dziecka, zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych                      

 i zdrowych warunków do nauki, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

9) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej.

 

§ 4.

 

1.    Zadania szkoły i sposób ich realizacji:

 

1) organizowanie   działalności dydaktyczno –wychowawczej poprzez:

a) obowiązkowe, nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne,

b) zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów,

c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla 

    uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające

               rozwój dziecka,

d) organizowanie nauki religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami,

2) opracowanie:

a)        szkolnego zestawu programów nauczania w oparciu o obowiązującą 

      podstawę programową kształcenia ogólnego,

b)   szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego,

c)       zadań zespołów nauczycielskich;

3) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

4) realizowanie programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów, objętych ramowym planem nauczania;

5) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

6) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów
w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;  

7) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole,  w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia
i  aktywnego  uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

8) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom   i nauczycielom stosownie do potrzeb;

9) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej należy do kompetencji Dyrektora;

10) wspieranie uczniów, rodziców i nauczycieli w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych tak, aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne;

11) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

12) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

13) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i o specjalnych potrzebach edukacyjnych w formach i na zasadach określonych  w odrębnych przepisach;

14) zapewnienie uczniom  niepełnosprawnym,  zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizacji, w miarę możliwości szkoły, zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;

15) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie, rozwijanie dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

16) zapewnienie uczniom opieki i rozwoju  poprzez zorganizowanie zajęć w świetlicy szkolnej;

17) przygotowywanie  uczniów  do  świadomego  wyboru  dalszego etapu kształcenia  
 poprzez realizację wewnątrzszkolnego programu doradztwa zawodowego.

 

 

Rozdział 3

Organy szkoły oraz ich kompetencje

 

§ 5.

 

 1. Organami szkoły są:

1)      Dyrektor Szkoły

2)      Rada Pedagogiczna

3)      Samorząd Uczniowski

4)      Rada Rodziców

                                                                                                                                            

2. Kompetencje organów szkoły:

 

1) Dyrektor: 

a)      kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

b)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki bezpiecznej nauki i harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

c)       kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego,

d)      sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych  w szkole,

e)      kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,

f)       realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

g)      realizuje rozporządzenia władz oświatowych wyższego szczebla,

h)      dysponuje środkami finansowymi określonymi w budżecie szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

i)        zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

j)        jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole,

k)      przyznaje nagrody i wymierza kary nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami,

l)        występuje z wnioskami  w sprawie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

m)    nadzoruje prawidłowe wypełnianie, gromadzenie i zabezpieczanie dokumentów, wykonuje sprawozdania dotyczące pracy szkoły,

n)      dokonuje oceny pracy nauczycieli,

o)      współpracuje  z radą rodziców,

p)      zatwierdza do realizacji plany rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans na kolejny stopień awansu zawodowego, dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu odbywanego przed awansem zawodowym
oraz wykonuje inne, przewidziane prawem obowiązki związane z awansem zawodowym  nauczycieli,

q)      po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, radę rodziców ustala dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych.

 

2)  Rada Pedagogiczna:

2.1) zatwierdza:

a)      plany pracy szkoły,

b)      wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

c)       innowacje i eksperymenty pedagogiczne podejmowane w szkole,

d)      organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)      sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego;

2.2) opiniuje:

a)      organizację pracy szkoły, w tym propozycje dodatkowych dni wolnych od zajęć edukacyjnych,

b)      tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,

c)       projekt planu finansowego szkoły,

d)  propozycje dyrektora szkoły dotyczące przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

e)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 

 3) Samorząd Uczniowski:

 3.1) opracowuje regulamin, który zawiera zasady wybierania i działania organów samorządu;

 3.2) może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły, w szczególności dotyczących realizacji   podstawowych praw uczniów:

a)       prawa do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami  i stawianymi wymaganiami,

b)       prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)        prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym
a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d)       prawa redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e)       prawa organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,

 f)     prawa wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego;

 3.3) może podejmować działania z zakresu wolontariatu;

              

 

4)  Rada Rodziców

a) uchwala regulamin działalności,

b) może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,

c) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny,

d) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

e) opiniuje projekt planu finansowego składany przez Dyrektora,

f) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł zgodnie z opracowanym regulaminem.

        

 

§ 6.

 

1. Organy Szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności Szkoły poprzez:

1) uczestnictwo swych przedstawicieli w spotkaniach;

2) opiniowanie projektów i nowelizacji Statutu Szkoły;

3) informowanie o podejmowanych działaniach;

 

2. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły.

 

3. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych prawnie. 

 

4. Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego  informowania o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

 

§ 7.

 

1. Spory między poszczególnymi Organami Szkoły rozwiązywane są wewnątrz Szkoły w pierwszej kolejności na drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych Organów i jawną wymianę poglądów.

 

2.  Jeśli polubowne załatwienie sporu, gdy stronami sporu są Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców lub Samorząd Uczniowski nie przynosi zadowalającego obie strony rozstrzygnięcia, spór rozstrzyga Dyrektor w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 

3. Spory pomiędzy Dyrektorem a pozostałymi organami szkoły po wyczerpaniu drogi polubownej rozstrzyga właściwy
dla danego typu spraw organ nadzoru w drodze postępowania administracyjnego.

 

4. Rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w pkt.2 odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanych organów.

 

5. W sporach określonych w pkt. 2 rozstrzygnięcie  następuje w 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do Dyrektora.

 

 

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

 

§ 8.

 

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowi Plan pracy Szkoły opracowany przez Dyrektora
i zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną.

 

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  szkoły  opracowany przez Dyrektora  i zatwierdzony przez organ prowadzący.

 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 9.

 

1.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania, prowadzone w systemie:

a) edukacji wczesnoszkolnej - kształcenie zintegrowane na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I – III)  

b)  nauczania przedmiotowego na drugim etapie edukacyjnym (klasy IV – VIII)

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4)  dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

2. Nauczanie odbywa się:

1) w podstawowej jednostce organizacyjnej szkoły, jaką jest oddział klasowy;

2) w strukturach międzyklasowych; 

3)  w formie realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą.

 

3. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.

 

4. Jednostka dydaktyczna  trwa 45 min.

 

5.  Szkoła organizuje naukę religii, etyki oraz zajęć – wychowanie do życia w rodzinie, zgodnie z odrębnymi przepisami, biorąc pod uwagę pisemną deklarację rodziców.

 

§ 10.

 

1. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.

 

2. Szkoła prowadzi dokumentację zajęć edukacyjnych, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w formie elektronicznej lub papierowej.

 

§ 11.

 

1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna, a jej  podstawowym zadaniem  jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
oraz rozwoju zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

 

2.  Zadania świetlicy :

1) wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

2) pobudzanie ciekawości poznawczej;

3) rozwijanie indywidualnych zainteresowań, uzdolnień i kreatywności uczniów;

4)  upowszechnianie wśród wychowanków zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny;

5) wyrabianie u uczniów samodzielności;

6) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;

7) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.

 

3.  Szczegółowe zasady pracy świetlicy określa Regulamin Świetlicy.

 

§ 12.

 

1.       Biblioteka szkolna stanowi interdyscyplinarną pracownię ogólnoszkolną i służy wypełnianiu zadań edukacyjno – wychowawczych.

 

2.       Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz.

 

3.       Zadania  biblioteki:

1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie  materiałów bibliotecznych;

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów;

3) prowadzenie działalności informacyjnej;

4) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej                  

   i medialnej;

5) rozbudzanie indywidualnych zainteresowań  uczniów i pogłębianie nawyku czytania;

6) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów i źródeł informacji;

7) doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli.

 

4.       Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa Regulamin Biblioteki.

 

 

§ 13.

 

1. W szkole  obowiązuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.

 

2. Koordynatorem działań jest doradca zawodowy.

 

3. Z koordynatorem współpracują wychowawcy oraz nauczyciele.

 

4. Zajęcia grupowe  z zakresu doradztwa zawodowego są prowadzone zgodnie             

 z obowiązującymi przepisami Prawa Oświatowego.

 

5. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość indywidualnych konsultacji oraz badań predyspozycji zawodowych.

 

6. Szczegółowe zadania w ramach doradztwa zawodowego określa Szkolny Program Doradztwa Zawodowego.

 

§ 14.

 

1.       W szkole mogą działać  organizacje charytatywne oraz wolontariat,  których celem  jest działalność wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalno
ści dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 

2.       Szczegółowe zasady ich działalności określają odrębne regulaminy.

 

 

§ 15.

 

1.  Dyrektor po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, uwzględniając możliwości organizacyjne i finansowe szkoły, może nawiązać współpracę ze stowarzyszeniami lub organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

 

 

§ 16.

 

1.  Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 

§ 17.

 

1. Szkoła współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki poprzez:

1) przekazywanie rodzicom  rzetelnej informacji o funkcjonowaniu dziecka w szkole;

2) organizowanie dla rodziców  spotkań z  wychowawcą oraz konsultacji z nauczycielami przedmiotów. Terminy spotkań
i konsultacji podawane są do wiadomości na początku roku szkolnego;

3) zaznajamianie rodziców  z aktualnymi przepisami wewnątrzszkolnymi;

4) respektowanie stanowiska rodziców w sprawach dotyczących uczestnictwa ich dzieci w zajęciach religii, wychowania
do życia w rodzinie oraz zajęciach specjalistycznych i rewalidacyjnych organizowanych na terenie szkoły;

5)  umożliwienie korzystania przez rodziców z publikacji dotyczących nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki
w czytelni szkolnej;

6)  organizowanie dla rodziców  pomocy specjalistów w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i wychowaniem ich dzieci;

7) prowadzenie badań i analiz dotyczących jakości pracy szkoły w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki
oraz zaznajamianie rodziców  z wynikami tych badań;

8) stosowanie procedur dochodzenia przez rodziców  swoich praw w sytuacjach konfliktowych, trudnych
lub niezadowalających:

a)  rodzice  zgłaszają zaistniały problem do nauczyciela,  wychowawcy klasy lub pedagoga, psychologa szkolnego,

b)  w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu rodzic  pisemnie przekazuje sprawę dyrektorowi szkoły,

c)  dyrektor szkoły ustosunkowuje się do zaistniałej sytuacji i przekazuje swoją decyzję rodzicom.

 

 

§ 18.

 

 

1. Rodzice  zobowiązani są do ścisłej i systematycznej współpracy ze szkołą poprzez:

1) aktywne uczestnictwo w zebraniach klasowych, konsultacjach i wywiadówkach;

2) włączanie się w sprawy klasy i szkoły związane z nauczaniem, wychowaniem, opieką   i profilaktyką;

3) udział w tworzeniu i ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;

4) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz zapewnienie mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych;

5) stosowanie się do przepisów i regulaminów wewnątrzszkolnych;

6) współdziałanie z wychowawcą i nauczycielami w sprawach dotyczących prawidłowego funkcjonowania dziecka
w szkole.

 

 

§ 19.

 

 

1. Szkoła prowadzi zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne dla uczniów z zaburzeniami funkcji rozwojowych i intelektualnych zgodnie z potrzebami uczniów oraz możliwościami finansowymi i organizacyjnymi szkoły.

2. Celem rewalidacji jest przystosowanie dziecka  do życia w społeczeństwie i  stworzenie  możliwości jego wszechstronnego rozwoju.

 

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

§ 20.

 

1.       W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

 

2.       Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

 

 

§ 21

1.       Nauczyciel szkoły:

1) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze;                         

2) odpowiada za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;

3) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.

 

2.       Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.

 

3.       Zadania nauczycieli:

1)       prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie urozmaiconych metod pracy;

2)      dbanie o jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;

3)      uwzględnianie w procesie edukacyjnym i wychowawczym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;

4)      kształcenie i wychowanie uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i tolerancji dla każdego człowieka;

5)      troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;

6)      przestrzeganie szkolnych regulaminów korzystania z sali gimnastycznej, pracowni informatycznej, chemicznej, fizycznej, plastyczno-technicznej, świetlicy i stołówki szkolnej oraz zapoznanie z nimi uczniów;

7)      współpraca z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami ;

8)      ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów;

9)      doskonalenie zawodowe;

10)   przestrzeganie dyscypliny pracy ze szczególnym uwzględnieniem dyżurów w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora;

11)   przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników;

12)    w przypadkach uzasadnionych może pełnić funkcję wychowawcy dwóch klas;

13)    nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

 

§ 22

 

1.       Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.

 

2.       Zadania wychowawcy klasy:

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)      budowanie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;

3)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

4)      otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach;

5)      współdziałanie z innymi nauczycielami i  koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;

6)      utrzymywanie kontaktu z rodzicami,  informowanie  o postępach uczniów, włączanie  w życie szkoły i realizację programu wychowawczo – profilaktycznego;

7)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów;

8)      przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i reagowanie na zagrożenia;

9)      wykonywanie czynności administracyjnych.

 

§ 23

 

1. Stanowisko wicedyrektora szkoły i inne stanowiska kierownicze tworzy Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  według zasad ustalonych przez organ prowadzący.

 

2. Zadania wicedyrektora:

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;

2) nadzór nad Samorządem Uczniowskim;

3) nadzór nad pracą świetlicy szkolnej;

4) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;

5) kontrola dokumentacji wycieczek;

6) nadzór dotyczący   realizacji przez nauczycieli podstaw programowych;

7)  nadzór dotyczący   realizacji nauczania indywidualnego;

8) współpraca z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

9) zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności w zakresie delegowanych uprawnień.

 

§ 24

 

1. Pracą biblioteki kieruje nauczyciel bibliotekarz.

2. Zadania nauczyciela bibliotekarza:

1) gromadzenie i opracowanie księgozbioru;

2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji do czytelni i poza bibliotekę;

3) dbanie o stan księgozbioru i wyposażenia biblioteki;

4) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

 5)rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

6) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

7) organizacja  dystrybucji podręczników i  materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia.

 

§ 25

 

1.  Dyrektor szkoły może utworzyć stanowisko psychologa i pedagoga szkolnego.            

2.  Zadania psychologa i pedagoga:

1)      diagnozowanie środowiska ucznia;

2)      rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia;

3)      rozpoznawanie przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4)      wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5)      prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

6)      podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz wspieranie nauczycieli  w tym zakresie;

7)      udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono niepełnosprawność 
lub specyficzne trudności w uczeniu się;

8)      wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

9)      podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

10)   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 

 

§ 26

 

 

1. W szkole obowiązują procedury zachowania i metody postępowania nauczycieli i pracowników  w  zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy określone w obowiązujących przepisach prawa.

 

2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole  podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:

1)systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach pozalekcyjnych;

2) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów zapisanych do  świetlicy  i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;

3) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są  zajęcia;

4) zapewnienie uczniom możliwości korzystania  z Internetu zabezpieczonego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego  uczniów.

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, dostrzeżone zagrożenie należy usunąć lub zgłosić dyrektorowi;

6) monitorowanie obecności osób postronnych przebywających na terenie szkoły;

7) niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;

8) współpracę z policją i strażą gminną.

3. W razie wypadku należy przede wszystkim poszkodowanemu udzielić pierwszej pomocy, następnie w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe. Po udzieleniu pierwszej pomocy powiadomić dyrektora oraz rodziców. Każdy wypadek należy odnotować w postaci notatki służbowej.

 

4. Wszyscy nauczyciele podlegają systematycznemu  przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

 

 

 

Rozdział 6

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

 

§ 27

 

1. Zasady oceniania  są zbiorem wewnątrzszkolnych zasad i procedur służących obiektywnemu i sprawiedliwemu procesowi oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia, opracowanym w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.           

§ 28

1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

1.1   Ocenianie wewnątrzszkolne na pierwszym  i drugim etapie edukacyjnym ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce;

2) pomoc uczniowi w planowaniu jego samodzielnego rozwoju;

3) aktywizowanie ucznia w procesie dydaktyczno — wychowawczym;

4) motywowanie ucznia do dalszej pracy;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach oraz  specjalnych uzdolnieniach ucznia;

6) wdrażanie ucznia do dokonywania samooceny;

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -wychowawczej.

 

1.2   System oceniania w pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I – III)

1)W ocenianiu bieżącym oraz klasyfikacyjnym (śródrocznym i rocznym) stosuje się oceny opisowe z wyjątkiem religii i/lub etyki.

2) Ocena opisowa to ustna lub pisemna informacja nauczyciela na temat rezultatów w zakresie zadań szkolnych wykonywanych przez ucznia.

3) Kryterium redagowania oceny opisowej stanowią informacje zgromadzone na podstawie systematycznej obserwacji, aktywności na zajęciach, kart pracy, bieżącego sprawdzianu, testu lub wypowiedzi uczniów.

4) Nauczyciel poprzez ocenę opisową na bieżąco informuje ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa ma służyć doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju ucznia.

5) Ocena powinna zawierać informacje dotyczące:

a) poziomu osiągnięć edukacyjnych ucznia,

b) postępów i efektów pracy,

c) napotykanych przez niego trudności i sposobów ich pokonywania.

       6) Rodzice otrzymują informacje  zwrotną o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy  z wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz wpisy w e-dzienniku.

7)      Do zamieszczanej informacji zwrotnej zawierającej komentarz nauczyciela dopuszcza się dołączanie innych znaków: ocen cyfrowych, symboli lub liter.

      8) Ocena roczna jest oceną opisową i ujmuje:

a) osiągnięcia wychowawcze: pozytywne, charakterystyczne cechy ucznia, przestrzeganie praw i obowiązków, relacje z rówieśnikami w zabawie i nauce, stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły, aktywność na rzecz klasy;

b) osiągnięcia dydaktyczne: umiejętność wypowiadania się, technikę czytania  i pisania, podstawy ortografii
i gramatyki, liczenie w zależności od poziomu nauczania, rozwiązywanie zadań tekstowych, ogólną wiedzę
o otaczającym świecie, zaangażowanie w zajęcia o charakterze artystycznym i sportowym, postępy w języku angielskim, osobiste osiągnięcia uczniów.

 

               9)  Z religii/etyki oceny bieżące, śródroczne i roczne mają formę oceny cyfrowej:

ocenę cyfrową ustala się  według następującej skali:

Stopień

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

Celujący

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

Dobry

db

4

Dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

 

do bieżących ocen cząstkowych nauczyciel religii dołącza komentarz wraz z informacją zwrotną odnoszącą się do postępów
i poziomu edukacyjnego ucznia.

10)Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/ prawnych opiekunów rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I
lub II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

a.       W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa wychowawca klasy po uzyskaniu zgody rodziców.

 

1.3   Ocenianie wewnątrzszkolne w drugim etapie edukacyjnym (klasy IV –VIII) obejmuje poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu;

                Ocenia się według następującej skali:

 

STOPIEŃ

SKRÓT LITEROWY

OZNACZENIE CYFROWE

celujący

 

cel

6

bardzo dobry

bdb

5

dobry

db

4

dostateczny

dst

3

dopuszczający

dop

2

niedostateczny

ndst

1

 

1.4   Oceny dzielą się na:

 

1) bieżące, wyrażone w skali cyfrowej lub procentowej, które określają poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej części programu nauczania;

2)  klasyfikacyjne (śródroczne i roczne), wyrażone w stopniach, które określają ogólny poziom wiadomości
i umiejętności ucznia przewidzianych w programie nauczania na dany semestr (rok szkolny).

1.5  W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie ocen połówkowych  i przyjmuje się ich zapis przez stosowanie znaków „ +" i „-".

 1.6 Oceny cząstkowe z prac sprawdzających przeprowadzanych w formie testów mogą być wyrażane w skali procentowej. Szczegółowe kryteria na  poszczególne oceny ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu  i przedstawia je uczniom

i ich rodzicom w pierwszym miesiącu nauki roku szkolnego.

      1.7  Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne.

1.8  Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne:

1)    wymagania na stopień dopuszczający obejmują elementy podstawy programowej, w zakresie treści i umiejętności nauczania niezbędne w dalszym uczeniu się danego przedmiotu lub potrzebne w życiu;

 

2)    wymagania  na stopień dostateczny obejmują elementy treści i umiejętności najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach  programowych;

 

3)    wymagania na stopień dobry obejmują elementy treści i umiejętności istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone, mniej przystępne niż elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych,  przydatne, ale nie niezbędne w opanowywaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów, użyteczne w szkole i w pozaszkolnej działalności o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów ( przykładów ) znanych z lekcji
i z podręcznika.

 

4)    wymagania na stopień bardzo dobry obejmują pełen zakres treści i umiejętności określonych podstawą programową. Są to więc treści złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów, pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym;

 

5)    wymagania na stopień celujący obejmują pełen zakres treści i umiejętności

określonych podstawą programową. Uczeń potrafi tę wiedzę i umiejętności zastosować w wielu nietypowych sytuacjach.  Jego wiedza stanowi efekt samodzielnej pracy, wynika z indywidualnych zainteresowań i pasji, zapewnia zdobywanie i wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

 

     1.9  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

3)warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych.

 

 1.10  Stosuje się następujące sposoby informowania rodziców o postępach  i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia:

1)  zebrania ogólnoszkolne,

2) zebrania klasowe,

3) indywidualne rozmowy, 

4) wpisy do dziennika elektronicznego,

5) rozmowa telefoniczna,

6) korespondencja listowa,

7) informacja pedagoga lub psychologa szkolnego.

 

 

§ 29

 

 

1.    Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie na początku każdego roku  szkolnego uczniów i ich rodziców  z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego.

 

2.    Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają na początku roku szkolnego obowiązek poinformowania uczniów i ich rodziców o swoich wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana śródrocznej, rocznej i końcowej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

3.    Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek systematycznie dokonywać oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny.

 

4.    Ocena musi być jawna i uzasadniona zarówno wobec ucznia jak i jego rodziców.

 

5.    Nauczyciel przeprowadzający kartkówkę powinien oddać ją w przeciągu trzech tygodni, natomiast pracę klasową, zapowiedzianą tydzień wcześniej, w przeciągu czterech tygodni.

 

6.    W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa (sprawdzian), a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.

 

7.    Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel ma obowiązek przedstawić do wglądu według określonych przez siebie zasad.

 

8.    Nauczyciel nie może zadawać prac pisemnych i ustnych na ferie i przerwy świąteczne.

9.    W terminie określonym przez dyrektora szkoły nauczyciel ustala śródroczne, roczne oraz końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

§ 30

 

1. Jeżeli z powodu usprawiedliwionej nieobecności uczeń nie może pisać sprawdzianu z całą klasą, ma obowiązek napisania zaległej pracy w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od dnia powrotu do szkoły.

 

2. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku, nauczyciel może zobowiązać ucznia do napisania zaległego sprawdzianu na jego pierwszych zajęciach lekcyjnych z danego przedmiotu.

 

3. Poprawa sprawdzianu jest dobrowolna i powinna  odbyć się w terminie 2 tygodni od daty oddania sprawdzianu.

 

 

§ 31

 

1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć dydaktycznych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

2. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć dydaktycznych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

3. Na klasyfikację końcową składają się:

a)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej;

b)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;

c)       roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 

4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

 

5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się
lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom  edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki nauczyciel powinien  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

 

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

9. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna lub końcowa może być zmieniona  w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 

§ 32

 

1. Nauczyciel ma obowiązek informować ucznia i jego rodziców o uzyskanych ocenach bieżących. Nauczyciel każdorazowo wpisuje ocenę do  dziennika elektronicznego, określając zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości.

 

2. Na tydzień przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady klasyfikacyjnej nauczyciele informują ucznia i jego rodziców
o przewidywanych dla ucznia  ocenach klasyfikacyjnych, odpowiednim wpisem w  dzienniku elektronicznym.

 

3. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciel uczący zgłasza wychowawcy
o przewidywanej dla ucznia śródrocznej (rocznej) ocenie niedostatecznej, a wychowawca powiadamia pisemnie o tym fakcie rodziców.

 

 

§ 33

Zasady oceniania zachowania

 

1. Ocena zachowania wyraża opinię o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym,  respektowaniu zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.

3. Kryteria ustalania oceny opisowej zachowania ucznia klas I-III:

1) pozytywne  cechy ucznia;  

2) przestrzeganie zasad zachowania w klasie i szkole (np. pełnienie dyżurów, punktualność, odrabianie prac indywidualnych, systematyczność  pracy i przygotowanie do zajęć);

3) relacje z rówieśnikami;

4) stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły;

5) aktywność na rzecz klasy i szkoły.

4. W klasach IV– VIII  ocenę  zachowania śródroczną i roczną określa się według skali:

 • wzorowe
 • bardzo dobre
 • dobre
 • poprawne
 • nieodpowiednie
 • naganne

 

4.1. Ocena  zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

·         dbałość o honor i tradycje szkoły

 • dbałość o piękno mowy ojczystej
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
 • godne, kulturalne zachowanie  się  w szkole i poza nią
 • okazywanie szacunku innym osobom

 

4.2 Ustalając ocenę z zachowania wychowawca stosuje następujące kryteria dla poszczególnych ocen:

 

a) Ocena wzorowa

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wzorowo spełnia wszystkie zadania szkolne, jest wzorem do naśladowania
dla innych uczniów w szkole i poza nią.
W szczególności:

·         cechuje go wysoka motywacja do nauki, obowiązki szkolne wypełnia z dużym zaangażowaniem

·         systematycznie uczęszcza do szkoły,  nie ma spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności, w przypadku nieobecności w szkole szybko nadrabia zaległości  w nauce

·         rozwija własne zainteresowania np. uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, jest pomysłodawcą i organizatorem różnorodnych inicjatyw w życiu klasy i szkoły, bierze udział w konkursach , olimpiadach i innych imprezach - godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz

·         charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią, jest uczynny, życzliwy, koleżeński, pomaga innym w potrzebie

·         nie ulega nałogom: nie pali papierosów, e-papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających 

·         szanuje symbole narodowe, dba o honor szkoły, współtworzy tradycje szkoły

 

b) Ocena bardzo dobra

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia bez zarzutu wymagania zawarte w treści oceny i wyróżnia się
w realizacji jej elementów.
W szczególności:

·         starannie wypełnia obowiązki szkolne

·         systematycznie uczęszcza do szkoły, nie ma spóźnień się i nieusprawiedliwionych nieobecności, w przypadku nieobecności w szkole nadrabia zaległości w nauce

·         rozwija własne zainteresowania np. uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych, bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły

·         charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią, jest życzliwy i koleżeński

·         nie ulega nałogom: nie pali papierosów, e-papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających

·         szanuje symbole narodowe, dba o honor i tradycje szkoły

 

c) Ocena dobra

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny.
W szczególności:

·         stara się bez zastrzeżeń wypełniać obowiązki szkolne, w przypadku nieobecności nadrabia zaległości w nauce

·         systematycznie uczęszcza do szkoły, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień i nieobecności

·         uczestniczy w pracach na rzecz klasy i szkoły, reprezentuje klasę

·         charakteryzuje się  kulturą osobistą na terenie szkoły i poza nią

·         nie ulega nałogom: nie pali papierosów, e-papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających

·         szanuje symbole narodowe, dba o honor i tradycje szkoły

 

d) Ocena poprawna

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny, a występujące w zachowaniu uchybienia nie są rażące i zastosowane środki wychowawcze przynoszą oczekiwane efekty.
W szczególności:

·      wywiązuje się z obowiązków szkolnych

·      nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień

·      angażuje się w życie klasy i szkoły

·      stara się pracować nad wzmacnianiem swoich mocnych stron i przezwyciężeniem słabych

·      nie ulega nałogom: nie pali papierosów, e-papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających

·      jest otwarty na pomoc ze strony innych

·      szanuje symbole narodowe, dba o honor i tradycje szkoły

 

e) Ocena nieodpowiednia

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia  wymagań zawartych w treści oceny poprawnej, 
a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku.
W szczególności:   

·           lekceważy obowiązki szkolne, nie przygotowuje się systematycznie do lekcji

·           ma nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia

·           nie angażuje się w życie klasy i szkoły

·           jest niekulturalny i agresywny w gestach i słowach

·           nie respektuje prawa własności, kłamie, oszukuje, nie przyznaje się do błędów

·           nie przyjmuje pomocy, nie przejawia chęci współpracy innymi np. nie uczestniczy w zajęciach wyrównawczych, nie korzysta z pomocy psychologa, pedagoga, wychowawcy, nauczycieli.

·           nie szanuje symboli narodowych, nie dba o honor i tradycje szkoły

 

f) Ocena naganna

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco nie spełnia wymagań zawartych w treści oceny poprawnej lub dopuszcza się czynu karalnego.

W szczególności:

·         nie realizuje obowiązku szkolnego, jest nieprzygotowany i nie pracuje na lekcjach

·         regularnie wagaruje i spóźnia się na lekcje

·         nie wykazuje żadnego zaangażowania w życie szkoły, odmawia współpracy

·         jest sprawcą przemocy psychicznej bądź fizycznej, zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu innych osób

·         używa wulgarnych słów i gestów, kłamie, oszukuje

·         niszczy pomieszczenia, sprzęt lub pomoce szkolne

·         stosuje, posiada  lub rozprowadza  używki

·         mimo oddziaływań wychowawczych nie zmienia prezentowanych zachowań

·         nie szanuje symboli narodowych, nie dba o honor i tradycje szkoły

 

5.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

6.  Ocena wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 7

 

7.  Wychowawca klasy ustalający  śródroczną lub roczną ocenę z zachowania na prośbę rodziców przedstawia w formie ustnej uzasadnienie tej oceny.

 

8.  Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa. W powyższej sytuacji dyrektor postępuje zgodnie
z obowiązującym prawem oświatowym.

 

9.  Zasady oceniania zachowania zostają przedstawione uczniom i rodzicom  na pierwszym spotkaniu wychowawcy z uczniami
i rodzicami w danym roku szkolnym.

 

10.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń  na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
albo nauczania indywidualnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej.

 

 

§ 34

Egzamin poprawkowy

 

1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji, z wyjątkiem ósmej klasy , uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzaminy poprawkowe z tych zajęć.

 

2. Rodzice mogą złożyć do dyrektora szkoły wniosek o egzamin poprawkowy do dnia  rozpoczęcia posiedzenia rady klasyfikacyjnej.

 

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

4. O terminie egzaminu poprawkowego rodziców  powiadamia wychowawca klasy do  dnia zakończenia zajęć edukacyjnych.

 

5.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 

6. Pytania (ćwiczenia egzaminacyjne ) proponuje nauczyciel egzaminujący, a zatwierdza pozostały skład komisji.

    

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  - jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)      nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:           

     1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin,        

     2) imię i nazwisko ucznia,

     3) imiona i nazwiska nauczycieli,

     4) termin egzaminu poprawkowego,

     5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

     6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

10.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia,  informację o ustnych odpowiedziach i o wykonaniu zadań praktycznych.  

 

11. Protokół z egzaminu poprawkowego dołącza się do arkusza ocen ucznia.

 

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 

13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 14

 

14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

15. Nieokreślone w niniejszym systemie oceniania zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego szczegółowo opisuje ustawa o systemie oświaty oraz właściwe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w  sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

 

§ 35

Egzamin klasyfikacyjny

 

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.


2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

3. Na wniosek rodziców  ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej   nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

     1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki.

     2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 1.4 pkt. 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 1.4 pkt. 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

 

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem pkt.8.

 

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

 

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 ppkt.1), przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt.4 ppkt. 2), przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.  W skład komisji wchodzą:

     1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako  przewodniczący komisji;

     2) nauczyciel lub nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin.

 

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w pkt.4 ppkt. 2), oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice  ucznia.

 

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający

     w szczególności:

     1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin,        

     2) imię i nazwisko ucznia,

     3) imiona i nazwiska nauczycieli stanowiących skład komisji;

     4) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

     5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

     6)  ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 

15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia,  informację o ustnych odpowiedziach i o wykonaniu zadań praktycznych.   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

16.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

 

17.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.19 i pkt.20.

 

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt. 20.

 

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 20 i 21.

 

20. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do dwóch dni roboczych po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

21. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

22. Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt.21 pkt. 1), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami i przeprowadza nie później niż w terminie pięciu dni od dnia złożenia zastrzeżeń.

 

23. W skład komisji wchodzą:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

     a) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  - jako przewodniczący komisji,

     b)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

      c) nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

     a) dyrektor szkoły - lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora  - jako przewodniczący komisji,

     b) wychowawca klasy,

     c)  wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

     d)  pedagog lub psycholog,

     e)  przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

     f)   przedstawiciel rady rodziców.

  

24. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie do pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 

25. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

26. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.23 ppkt. 1b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

 

27. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

      a) nazwę zajęć edukacyjnych,  

      b) skład komisji,

      c)  termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 1.21 pkt. 1,

      d)  imię i nazwisko ucznia,

      e)  zadania  sprawdzające,

       f)  wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

 2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

      a)  skład komisji,

      b)  termin posiedzenia komisji,

      c)   imię i nazwisko ucznia,

      d)  wynik głosowania,

      e)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

28. Do protokołu, o którym mowa w pkt.27 ppkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia,  informację o ustnych odpowiedziach
i o wykonaniu zadań praktycznych.

 

29 Przepisy pkt.20 do 28 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi  pięć dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

30. Nieokreślone w niniejszym systemie  zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego szczegółowo opisuje ustawa
o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w  sprawie  warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

§ 36

 

Tryb informowania  uczniów, rodziców  o ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania

 

 

1. Obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy klasy jest  informowanie rodziców  podczas zebrań lub konsultacji zgodnych z harmonogramem, o ocenach z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia.

 

2. Każdy nauczyciel tydzień przed rocznym  posiedzeniem  klasyfikacyjnym rady pedagogicznej zobowiązany jest wpisać
do dziennika lekcyjnego przewidywaną ocenę klasyfikacyjną ze swoich zajęć edukacyjnych.

 

3. Wychowawca tydzień przed  rocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zobowiązany jest wpisać
do dziennika lekcyjnego przewidywane oceny klasyfikacyjne zachowania.

 

4. Wychowawca tydzień przed  rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zobowiązany jest przekazać uczniom  i rodzicom informację o przewidywanych rocznych ocenach  klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

 

5. Rodzice są informowani o ocenach bieżących, śródrocznych, rocznych za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim  oraz laureacii i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 37

Tryb odwołania od oceny z zajęć edukacyjnych

 

1. Rodzice otrzymują informację o  proponowanej ocenie niedostatecznej na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, a o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych  na tydzień przed rocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

2. Uczeń ma możliwość ubiegania się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych zgodnie
     z następującym trybem:

1)   spełnił wymagania zawarte w kryteriach oceniania danego przedmiotu,

2) wykorzystał możliwości rozwoju poprzez aktywny udział w zajęciach wspierających proponowanych przez szkołę (zajęcia wyrównawcze, konsultacje  nauczyciela,  zajęcia rozwijające uzdolnienia). Uczestnictwo musi być udokumentowane w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.

3)  rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć pisemny  wniosek z uzasadnieniem  do dyrektora o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny nie później niż dwa dni po przekazaniu  informacji o ocenie,

4) dyrektor po zapoznaniu się z wnioskiem, sprawdza spełnienie warunków i prawo ucznia o ubieganie o podwyższenie oceny i kieruje wniosek do nauczyciela, którego wniosek dotyczy,

5) nauczyciel jest zobowiązany przeprowadzić egzamin weryfikujący ocenę nie później niż dwa dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

6) egzamin obejmuje całoroczny zakres materiału z danych zajęć edukacyjnych i przeprowadza się go w formie pisemnej ustalonej przez nauczyciela,

7) egzamin  z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

8) o wynikach egzaminu niezwłocznie informowany jest uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) oraz dyrektor

 9) egzamin weryfikujący ocenę dla uczniów z opinią lub orzeczeniem  odbywa się zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

10) wynik egzaminu weryfikującego nie może spowodować obniżenia przewidywanej wcześniej oceny

 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, stosuje się przepisy zawarte  w  § 34, pkt. 21-28.

 

 

§ 38

Tryb odwołania od oceny zachowania

 

1.Rodzice ucznia otrzymują od wychowawcy klasy informację o przewidywanej ocenie zachowania tydzień przed rocznym  klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

 

2. Rodzice mają  możliwość ubiegania się o podwyższenie przewidywanej oceny rocznej zachowania zgodnie z następującym trybem:

1)  rodzice mają prawo złożyć do dyrektora pisemny wniosek z uzasadnieniem o podwyższenie oceny nie później niż dwa dni  po otrzymaniu informacji o proponowanej ocenie,

2) dyrektor  po zapoznaniu się z wnioskiem  kieruje go do wychowawcy,

3) wychowawca klasy  w terminie dwóch dni ustosunkowuje się pisemnie do danego wniosku.

 

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, stosuje się przepisy zawarte w  § 34, pkt. 21-28.

 

 

§ 39

Zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

 

1. W klasie ósmej szkoły jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 

2. Egzamin ósmoklasisty ma charakter powszechny i obowiązkowy.

 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

 

4. Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

5. W latach szkolnych 2019/2020 – 2020/2021 egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę, język obcy nowożytny.

 

6.  Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

 

 7. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się  w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

8. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia. Orzeczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie ucznia z części egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniego zakresu egzaminu ósmoklasisty najwyższego wyniku.

 

11. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w wyznaczonym terminie albo przerwał egzamin ósmoklasisty, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

12. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w danym roku szkolnym, powtarza ostatnią klasę ósmą oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.

 

13. Szczegóły przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty określa ustawa o systemie oświaty oraz obowiązujące w danym roku szkolnym procedury i komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

 

Rozdział 7

Uczniowie i ich rodzice

 

§ 40

 

1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych na terenie obwodu szkoły: tj. w miejscowościach Baranowo, Chyby.

 

2. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły następuje na podstawie  zgłoszenia przez rodziców oraz złożenia dokumentacji rekrutacyjnej

 

3. Termin składania dokumentacji ustala Dyrektor  corocznie poprzez podanie informacji na stronie internetowej szkoły.

 

4. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor  może przyjąć dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły.

 

5.Przyjęcie dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły odbywa się na pisemny wniosek rodziców według kryteriów naboru określonych w aktualnym na dany rok szkolny regulaminie rekrutacji.

 

§ 41

 

1.  Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, życzliwego, podmiotowego traktowania
w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

3) zwolnienia z jednej lub kilku lekcji przez rodzica/ prawnego opiekuna osobiście lub na pisemny wniosek u wychowawcy klasy, wychowawcy wspomagającego, wicedyrektora lub dyrektora;

4) poszanowania własnej godności;

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie naruszy tym dobra innych osób;

6)  rozwijania zainteresowań i zdolności;

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

8)  wsparcia w przypadku trudności w nauce;

9)  korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznego i doradztwa zawodowego;

10) korzystania z pomieszczeń, sprzętów, środków dydaktycznych, biblioteki podczas zajęć szkolnych;

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

12) złożenia skargi do wychowawcy w przypadku naruszenia praw ucznia.

 

 

§ 42

 

 

1.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:

1)      Uczeń, którego prawa zostały naruszone  ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy klasy;

2)      Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za  pośrednictwem samorządu;

3)      Skargi należy składać pisemnie;

4)      Skargi niezawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia;

5)      Z wyjaśnienia skargi należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej;

6)      Wnoszący skargę otrzymuje pisemną informację sposobie rozstrzygnięcia sprawy;

7)      Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

 

 

§ 43

 

 

 2. Uczeń ma obowiązek:

1)  przestrzegania  statutu szkoły;

2)  systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;

3) przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4) stosowania się do poleceń nauczycieli oraz pracowników szkoły;

5) usprawiedliwiania w terminie i formie określonej  przez wychowawcę nieobecności
na zajęciach edukacyjnych;

6)  dbania o schludny wygląd oraz  odpowiedni strój szkolny;

7)  dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

8)  godnego reprezentowania  społeczności szkolnej.

 

 

 

 

§ 44

 

1. W szkole nie obowiązuje jednolity strój codzienny oraz galowy.

 

2. Noszony przez uczniów strój codzienny powinien być czysty, zapewniać uczniowi komfort i wygodę  i respektować normy społeczne przyjęte w danym środowisku.

 

3. Strój galowy uczniowie zakładają w przypadku ważnych świąt, wydarzeń i uroczystości szkolnych w porozumieniu z wychowawcą klasy.

 

4. Strój galowy :

1)      Jest wyrazem okazania szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

1)      jednoczy wspólnotę uczniów;

2)      uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;

 

 

§ 45

 

1. Ucznia obowiązuje zakaz:

1)  Picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających;

2) Przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane  z  procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub mogą wpływać na demoralizację;

3) Noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z Konstytucją;

4) Stosowania jakiejkolwiek formy przemocy;

5) Używania w trakcie zajęć bez zezwolenia telefonów komórkowych,  urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz lub innych przenośnych urządzeń do odtwarzania lub przesyłania informacji;

6) Nagrywania głosu i obrazu osób trzecich bez ich zgody;

7) Samowolnego opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.

 

§ 46

 

1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami

i  demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę.

 

2. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i ochrony polega na:

1)      organizowaniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;

2)      zapewnieniu opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;

3)      zapewnieniu opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;

4)      udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;

5)      okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;

6)      uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;

7)      realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczo-profilaktycznym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:

a)      propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej,

b)     promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków,

c)      uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, bezpiecznego korzystania  z Internetu,

d)     uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;

8)      ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;

9)      wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;

10)      bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.

 

 

§ 47

 

1. System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające  uczniów.

2. Uczeń może być nagrodzony za:

1)    wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;

2)    wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącą wzorem dla innych;

3)    rzetelną naukę i pracę społeczną;

4)    100% frekwencję.

 

3. Rodzaje nagród:

1) pochwała wychowawcy  lub nauczyciela wobec klasy;

2) pochwała wychowawcy lub nauczyciela  przekazana w formie pisemnej lub ustnej  rodzicom ucznia;

3) pochwała dyrektora wobec szkoły;

4) dyplom gratulacyjny dyrektora szkoły do rodziców;

5) nagroda dyrektora szkoły i rady rodziców przyznawana na podstawie kryteriów ustalonych przez radę pedagogiczną i radę rodziców

6) nagroda wójta gminy

7) nagroda Rady Gminy

 

4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrodę Dyrektora za wybitne osiągnięcia.

 

5 Rodzice ucznia mają prawo do wniesienia do Dyrektora pisemnego zastrzeżenia do przyznanej nagrody.

 

6. Za nieprzestrzeganie obowiązków lub naganne zachowanie uczeń może zostać ukarany.

 

7. Kary uczniowie otrzymują za:

1) naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;

2)  naruszanie nietykalności cielesnej;

3) brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4) czyny zabronione prawem lub normami społecznymi takie jak palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie  lub dystrybucję narkotyków, rozpowszechnianie pornografii, wagary);

                5) udowodnioną kradzież lub niszczenie mienia.

 

8. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.

 

9. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.

 

10. System kar obejmuje:

1)  upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;

2) upomnienie  wychowawcy lub nauczyciela  przekazane w formie pisemnej lub ustnej  rodzicom ucznia

3) upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;

4) obniżenie oceny z zachowania;

                5) nagana dyrektora;

6) czasowy zakaz uczestniczenia w wycieczkach i imprezach szkolnych oraz reprezentowania szkoły

7) złożenie przez Dyrektora  wniosku  do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły

 

§ 48

 

1. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów. Za zniszczenie mienia społecznego oprócz poniesienia kosztów zniszczeń, na ucznia Dyrektor może nałożyć, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, prace społeczne na rzecz szkoły w wymiarze do 5 godzin.

 

 

§ 49

 

1. Uczniowi spoza obwodu szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Rady Pedagogicznej, poparty opinią Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Dyrektor Szkoły może odmówić dalszej nauki w Szkole Podstawowej w Baranowie i zalecić przeniesiony do obwodowej lub innej szkoły, jeśli po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal: 

1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie szkoły;

2) nie przestrzega obowiązków ucznia; demoralizuje innych uczniów;

3) jest agresywny, umyślnie powoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;

4) wchodzi w konflikt z prawem;

2. Dyrektor dokonuje  przeniesienia  ucznia do innej szkoły  po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.

 

 

§ 50

 

1. Szkoła posiada ceremoniał, który jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm zachowania podczas uroczystości szkolnych. Stanowi ważny element szkolnego programu wychowawczego. Nawiązuje do tradycji i zwyczajów panujących w szkole, wzbogaca treści służące kształtowaniu rozwoju intelektualnego, moralnego i emocjonalnego uczniów. Wyrabia postawy patriotyczne i uczy szacunku do tradycji narodu polskiego.

 

2. Szkoła uczy poszanowania godła i symboli narodowych.

 

3. Podczas ważnych uroczystości szkolnych śpiewany jest hymn Polski.

 

 4. Symbol szkoły:

1)  Patron szkoły: Szkoła Podstawowa posiada patrona zbiorowego - Polskich Noblistów.

 

 

§ 51

 

Postanowienia końcowe

 

1.  Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2.  Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

3.  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

 

4. Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej w Baranowie wprowadzane są uchwałą  Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć