NAWIGACJA

COVID-19

PROCEDURY COVID-19 - NOWE

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA oraz ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W BARANOWIE W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID 19 

(obowiązują od 18 stycznia 2021)

 

I. ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie zobowiązani są przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Przy wejściu do budynku szkoły umieszczono dozowniki z płynem dezynfekcyjnym i  informacje dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni bezwzględnie dokonać dezynfekcji rąk.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przedsionka wejścia do szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. Dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. Dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 5. Opiekunowie są zobowiązani przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 6. Preferowaną formą kontaktu z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją i pracownikami administracji szkoły jest kontakt za pomocą mediów elektronicznych (telefonicznie lub mailowo).
 7. Rodzice i opiekunowie mogą spotykać się z nauczycielami i wychowawcami po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu. Spotkania odbywają się w sali 007 z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu min. 2m)
 8. Rodzice i opiekunowie mogą wejść do sekretariatu szkoły po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu. Spotkania odbywają się w sali 007 z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu min. 2m). W sytuacjach bezwzględnie pilnych Rodzice, opiekunowie i inni interesanci mogą być obsłużeni przez administrację szkolną po uzgodnieniu tego faktu z pracownikiem szkoły także z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa wymienionych powyżej.
 9.  Rodzice, opiekunowie i interesanci mogą spotykać się z dyrektorem lub wicedyrektorem po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu. Spotkania odbywają się w sali 007 z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu min. 2m)
 10. Osoby wchodzące do szkoły (nie dotyczy pracowników i uczniów) zobowiązane są do wpisania się do „rejestru osób wchodzących do szkoły”, który znajduję się przy dyżurce woźnego. W rejestrze wymagalne jest podanie imienia i nazwiska, godziny wejścia i numeru telefonu do ewentualnego kontaktu.
 11. Osoby z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych nie mogą wejść do szkoły.
 12. Rodzice i opiekunowie uczniów są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów, służących do kontaktu w przypadku konieczności przekazania informacji o stanie zdrowia dziecka.
 13. Pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi zakażenie koronawirusem (zanik smaku i węchu, gorączka, kaszel) nie mogą wejść do szkoły i rozpocząć pracy. W przypadku wystąpienia takich objawów należy niezwłocznie powiadomić pracodawcę o zaistniałej sytuacji i zgłosić się do lekarza lub sanepidu.

 

 

II. ZASADY HIGIENICZNE DOTYCZACE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 1. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu poprzez zasłanianie ust i nosa przedramieniem lub chusteczką oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Uczniowie zarówno podczas zajęć jak i przerw powinni zachowywać możliwie duży dystans między sobą.
 3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnością. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję)zabieranych przedmiotów i rzeczy.
 5. Uczniowie i nauczyciele nie muszą nosić maseczek tylko w salach lekcyjnych. W przestrzeni zamkniętej, wspólnej takiej jak korytarze, toalety i szatnie, pokój nauczycielski uczniowie i nauczyciele zobowiazani są nosić maseczkę. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust.
 6. Do sekretariatu nauczyciele i uczniowie mogą wejść tylko w maseczce.
 7. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności symptomy gorączki i kaszel, należy odizolować ucznia w pomieszczeniu izolacyjnym (gabinet lekarski)  pod opieką psychologa, pedagoga lub innego wyznaczonego pracownika szkoły i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W przypadku podejrzenia u ucznia gorączki dokonuje się pomiaru temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym. 

 

III. ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ I PRZERW

 1. Zajęcia dla klas I-III rozpoczynają się o godz. 8.00. Wejście uczniów do klas możliwe jest od godz. 7.45.
 2. Uczniowie klas  1a, 1b, 1c,  2c,  wchodzą do szkoły wejściem głównym.
 3. Uczniowie klas 2a, 2b, 3a, 3b i uczniowie korzystający ze świetlicy wchodzą do szkoły wejściem przy auli.
 4. Rodzice i opiekunowie nie wchodzą do szkoły. Mogą wejść do przedsionka wejścia zachowując dystans społeczny.
 5. Każda klasa ma swoją stałą salę lekcyjną. Wyjątek stanowią zajęcia z w-f, informatyki i zajęcia z języków obcych.
 6. Po wejściu uczeń udaje się bezpośrednio do swojej, wyznaczonej sali lekcyjnej.
 7. Uczniowie klas I-III przed rozpoczęciem zajęć wchodzą do swojej sali lekcyjnej, po czym pod opieką nauczyciela wychowawcy przechodzą do szatni gdzie się przebierają.
 8. Dopuszcza sie inną organizację przebierania dzieci pod opieka nauczyciela uczacego.
 9. Sale należy bezwzględnie wietrzyć podczas każdej przerwy.
 10. W czasie sprzyjającej pogody uczniowie spędzają przerwy na boisku. Organizację wychodzenia na przerwy i powrót do sal lekcyjnych  nadzoruje nauczyciel.
 11. W przypadku deszczowej pogody uczniowie spędzają przerwy za korytarzu w pobliżu swojej sali.
 12. Korzystanie ze sklepiku w czasie przerw jest dozwolone z zachowaniem dystansu społecznego (miejsca wyznaczone liniami).
 13. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 14. Po skończonych zajęciach uczniowie opuszczają szkołę wyznaczonymi wyjściami.

IV. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 2. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 4. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 5. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 6. Urządzenia  sanitarno-higieniczne czyści  i dezynfekuje się możliwie po każdej przerwie z użyciem detergentu. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Jeżeli na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używają maseczek lub rękawic jednorazowych, należy bezwzględnie wrzucać je do specjalnie oznaczonych pojemników do ich wyrzucania.

 

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE

 1. Biblioteka szkolna pracuje wg tygodniowego harmonogramu udostępnionego na wejściu do biblioteki.
 2. Lektury szkolne wypożyczane są z nauczycielem języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej po wcześniejszym umówieniu się z bibliotekarzem.
 3. Pozostałe książki uczniowie mogą wypożyczać samodzielnie podczas przerw szkolnych z zachowaniem obowiązujących w całej szkole zasad bezpieczeństwa ( dystans społeczny, sugerowane zakładanie maseczki).
 4.  Przed wejściem i po wyjściu do biblioteki należy bezwzględnie zdezynfekować ręce.
 5. W pomieszczeniach biblioteki zachowujemy bezpieczny dystans społeczny minimum 1,5 m.
 6. Korzystając z czytelni siadamy przy osobnym stoliku.
 7. Jednorazowo może w bibliotece przebywać 15 osób.
 8. Książki zwracane przez czytelników są odnotowywane przez nauczyciela-bibliotekarza i odkładane przez uczniów do przygotowanych kartonów na okres obowiązkowej 2-dniowej kwarantanny.
 9. Nie ma możliwości wypożyczenia dopiero oddanej książki.
 10. Nie wolno wymieniać się wypożyczonymi podręcznikami, lekturami i ćwiczeniami.

 

 

VI. ZASADY PRACY I BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

 1. Świetlica jest czynna w godzinach porannych od 7:00 do 9:00 oraz po zakończeniu zajęć od 11:00 do 17:00.
 2. Dzieci korzystające ze świetlicy porannej od godz. 7:00 wchodzą do szkoły wejściem przy auli.
 3. Rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły nie wchodzi na jej teren (dopuszczalne jest wejście jedynie do przedsionka szkoły). Przekazuje dziecko pracownikowi obsługi lub wychowawcy, który kieruje je do świetlicy szkolnej.
 4. Przed wejściem do świetlicy szkolnej ucznia obowiązuje  dezynfekcja rąk.
 5. Odbiór dzieci ze świetlicy w godzinach popołudniowych będzie odbywał się przy wejściu głównym do szkoły. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba podaje imię i nazwisko dziecka oraz klasę pracownikowi szkoły , który przyprowadza dziecko. Uczniowie klas IV-VIII mogą opuszczać szkołę samodzielnie.
 6. Uczniowie przechowują odzież na wieszakach umieszczonych w świetlicy.
 7. Popołudniowe zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą odbywały się w 3 dużych salach świetlicowych oraz salach lekcyjnych.
 8. W miarę możliwości organizacyjnych zajęcia świetlicowe  będą odbywały się w poszczególnych zespołach klasowych.
 9. W trakcie zajęć świetlicowych uczniowie będą korzystali z placu zabaw i boisk szkolnych , przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego oraz wytycznych GIS.
 10. W czasie pandemii COVID 19 dzieci nie będą używały książek, puzzli, kredek i materiałów plastycznych do ogólnego użycia. Dopuszcza się używanie kredek i przyborów indywidualnych przechowywanych we własnych piórnikach lub pudełkach.
 11. Z sal zostały usunięte dywany, pluszowe maskotki oraz wszelkie zabawki, które nie mogą być poddane skutecznej dezynfekcji. 
 12.  Zabawki, gry oraz sprzęt sportowy używany  podczas zajęć będzie dezynfekowany po użyciu i odkładany na 48-godzinną kwarantannę.
 13. Spożywanie posiłków (drugie śniadanie, przekąski itp.) będzie się odbywało w specjalnie wyznaczonym miejscu w świetlicy poddawanym każdorazowo dezynfekcji. Przed posiłkiem uczeń zobowiązany jest do umycia i dezynfekcji rąk.
 14. Pomieszczenia świetlicowe, meble i sprzęt w świetlicy są sprzątane i dezynfekowane codziennie po zakończeniu zajęć zgodnie z wytycznymi GIS.                

 

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS OBIADÓW

 1. Obiady dostarczane będą do szkoły przez firmę cateringową w jednorazowych pojemnikach.
 2. Pracowników firmy cateringowej obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami GIS i MZ.
 3. Posiłki będę wydawane od godziny 11:40 do godziny 12:50 w stołówce szkolnej i w razie potrzeby w wyznaczonych salach lekcyjnych.
 4. Miejsce posiłku jest każdorazowo dezynfekowane przed i po spożyciu.
 5. Uczniowie przed odbiorem posiłku obowiązkowo myją i dezynfekują ręce.
 6. W kolejce do wydania posiłku uczniów  obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego min. 1,5m.
 7. Przy jednym stoliku posiłek może spożywać do 2 uczniów, siedzących po przeciwnych stronach stołu.
 8. Po zakończeniu jedzenia uczeń odkłada jednorazowe naczynia i sztućce do przeznaczonych do tego celu pojemników.
 9. Wejścia uczniów klas I – III do stołówki będą odbywały się pod opieką nauczyciela wg. ścisłego harmonogramu.    

 

VIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

 1. Podczas zajęć pozalekcyjnych stosuje się wszystkie ogólne zasady bezpieczeństwa ustalone dla szkoły.
 2. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w bloku dwugodzinnym muszą być przedzielone minimum 10 minutową przerwą. Podczas przerwy obowiązkowo wietrzy się salę.
 3. Przed i po zakończeniu zajęć pozalekcyjnych uczniowie powinni bezwzględnie zdezynfekować ręce.

 

IX. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Zajęcia sportowe prowadzi się w obiektach sportowych (sala lub boiska) lub na wolnym powietrzu. W obiekcie sportowym przebywają wyłącznie uczniowie, którzy aktualnie mają lekcje wychowania fizycznego.
 2. Zajęcia z wychowania fizycznego przede wszystkim są organizowane na boiskach sportowych i na świeżym powietrzu. Z sali gimnastycznej korzystamy wyłącznie przy deszczowej pogodzie. Decyzję o miejscu przeprowadzenia zajęć podejmuje nauczyciel uczący.
 3. Podczas zajęć sportowych oraz zajęć z wychowania fizycznego, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.
 4. W sali gimnastycznej podłogi i sprzęt sportowy są myte i dezynfekowane każdego dnia, po zakończeniu zajęć przez personel sprzątający. Drobny sprzęt sportowy indywidualny wskazane jest zdezynfekować przed każdym użyciem.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć z wychowania fizycznego i po ich zakończeniu uczniowie maja obowiązek umyć i zdezynfekować ręce.
 6. Każda grupa korzysta z oddzielnej szatni.
 7.  Pojemniki i butelki na wodę lub inne napoję, które uczniowie przynoszą na zajęcia wychowania fizycznego lub zajęcia sportowe pozalekcyjne muszą być w czytelny i widoczny sposób podpisane (oznaczone). Każdy uczeń korzysta wyłącznie z własnych napojów.

 

Wprowadzono zarządzeniem dyrektora szkoły Nr 2/2021 z dnia 13 stycznia 2021.

 

Piotr Burdajewicz - dyrektor szkoły

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć