NAWIGACJA

Skład Rady Rodziców 2020/2021 Wpłaty na Fundusz Rady Rodziców Komunikaty Rady Rodziców Regulamin Rady Rodziców Ramowy Preliminarz Wydatków Wniosek do RR o dofinansowanie Miła niespodzianka Wycieczka Nagroda Dyrektora i Rady Rodziców Podziękowania dla nauczycieli Mikołajkowy prezent

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

 

  Regulamin

Rady Rodziców Szkoły Podsawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

      Rada Rodziców Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

 

II. Cele i zadania Rady Rodziców

 

 1. Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu Szkoły oraz niniejszego regulaminu.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1)      pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły,

2)      zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie wniosków i opinii dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowiska w sprawach związanych z działalnością Szkoły,

3)      uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu profilaktyki,

4)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

5)      finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,

6)      organizowanie współpracy z dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

 

  

 III. Wybory do Rady

 

 1. Wybory do Rady Rodziców są przeprowadzane corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału (klasy). Wybory odbywają się bez względu na frekwencję rodziców na zebraniu.
 2. Zgromadzeni na zebraniu rodzice danego oddziału wybierają ze swego grona trzyosobową Radę Oddziałową.
 3. Do udziału w wyborach do Rady Oddziałowej są uprawnieni rodzice dzieci danego oddziału. Jedno dziecko może być reprezentowane w wyborach tylko przez jednego rodzica.
 4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
 5. Osoba, która otrzyma największą liczbę głosów w wyborach do Rady Oddziału, jest jednocześnie wybrana do Rady Rodziców, jeżeli zebranie rodziców nie postanowi inaczej. Jeżeli dwie lub więcej osób uzyska taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się dla tych osób.
 6. Jeśli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel danego oddziału w szkole, zarządza się wybory uzupełniające w tym oddziale. Zasady wyboru przedstawiciela oddziału w wyborach uzupełniających ustala Rada Rodziców.
 7. Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie jej pierwszego posiedzenia należy do Dyrektora Szkoły.
 8.  

IV.  Władze Rady

 

 1. Rada na pierwszym posiedzeniu w każdym roku szkolnym wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym:

           -  przewodniczącego Rady

                 -  zastępcę przewodniczącego

                 -  sekretarza

                 -  skarbnika

           którzy stanowią jej Prezydium.

 1. Kadencja członków Rady Rodziców, Prezydium Rady trwa jeden rok.
 2. Przewodniczy Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 3. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności. Zakres zadań zastępcy ustala przewodniczący.
 4. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 5. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

V.  Posiedzenia Rady

 

 1. Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym.
 2. Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady o terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania co najmniej 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
 3. W uzasadnionych przypadkach może być zwołane zebranie nadzwyczajne po zawiadomieniu członków Rady najpóźniej 1 dzień przed terminem zebrania.
 4. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu Rady,  na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.
 5. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady.
 6. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby.
 7. Posiedzenia Rady są protokołowane.

 

VI. Kompetencje i zasady działania Rady

 

 1. Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie tych ustaw.
 2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1)      wybór przedstawicieli ogółu rodziców do gremiów w których przepisy oświatowe przewidują udział przedstawicieli rodziców Szkoły

2)      występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora szkoły

3)      uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian

4)      zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady

5)      zatwierdzanie propozycji wysokości składek rodziców Szkoły

6)      powoływanie stałych lub doraźnych komisji Rady dla wykonania określonych zadań

      3.  Uchwały rady są podejmowane w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

      4.  Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

      5.  Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami,

            z wyłączeniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

      6.  Do podstawowych zadań Prezydium należy:

                  1)  bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w     tym gospodarkę finansową Rady

2)      realizacja preliminarza Rady

3)      wykonywanie uchwał Rady

4)      opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu z uwzględnieniem opinii Rad Oddziałowych.

5)      koordynowanie Rad Oddziałowych

6)      nadzór nad pracami komisji powoływanymi przez Radę

 1. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
 2. W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisują członkowie Prezydium: przewodniczący lub skarbnik.
 3. Członkowie Rady wykonują swoją pracę społecznie.
 4. Protokół oraz uchwały podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący.
 5. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

VII. Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady

 

 1. Źródłem funduszu Rady są:

           - dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych

           - dotacje budżetowe

           - dochody z innych źródeł

2.  Fundusze, o których mowa w pkt.1 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu  wychowania i opieki nad uczniami.

3.  Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz budżetowy.

4.  Prezydium zakłada w banku konto Rady Rodziców w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat, wypłat i przelewów.

 1. Obsługę księgowo – rachunkową funduszu powierza się skarbnikowi, który pełni tę funkcję społecznie

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Rada Rodziców może dokonywać zmian w regulaminie.
 2. Decyzje Rady Rodziców są jawne.
 3. Prezydium Rady Rodziców posługuje się podłużną pieczątką o treści:

                             

                          RADA RODZICÓW

                          Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie

                          ul. Wypoczynkowa 93

 

4.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć