NAWIGACJA

Aktualności ze świetlicy O świetlicy Regulamin świetlicy OBIADY 2021 Plan pracy świetlicy w trybie zdalnym

Regulamin świetlicy

Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Baranowie
Rok szkolny 2018/2019

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BARANOWIE

 

KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_DO_SWIETLICY_SZKOLNEJ.docx

INFORMACJE_O_ODBIERANIU_DZIECKA_ZE_SWIETLICY.docx

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

1. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.

 

2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków świetlicy.

 

3. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań przez udział w zajęciach ukierunkowanych.

 

4. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 

5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

 

6. Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie.

 

7. Podnoszenie kultury życia codziennego.

 

8. Niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych, zajęcia indywidualne z dziećmi mającymi trudności w nauce).

 

9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi

 

i problemowymi.

 

II. Założenia organizacyjne

1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 - 17.00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.

 

2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne, określa dyrektor.

 

3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska - wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów.

 

4. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.

 

5. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej nie powinna przekraczać 25 osób.

 

6. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie SP w Baranowie którzy:

a) pozostają pod opieką szkoły po zakończeniu zajęć lekcyjnych;

 

b) oczekują na odebranie przez rodziców;

 

c) nie uczęszczają na zajęcia religii i etyki;

 

d) oczekują na zajęcia pozalekcyjne;

 

e) muszą skorzystać z dłuższej opieki w szkole z powodu innych okoliczności.

 

7. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się

wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych

opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy zgodnie z Procedurami Świetlicy Szkolnej Szkoły Podstawowej w Baranowie dotyczącymi zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na dany rok szkolny.

 

 

 

 

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.

 

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje v-ce dyrektor SP w Baranowie.

 

3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

 

4. Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności dziecka w świetlicy.

 

5. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia.

 

6. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

 

7. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.

 

IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy

1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

 

2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

 

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

 

4. Organizowanie wycieczek i spacerów.

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

 

6. Kształtowanie nawyków higieny

 

7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

 

8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

 

9. Dbałość o atrakcyjny wygląd świetlicy

 

 

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

Wychowanek ma prawo do:

 

1. Właściwie zorganizowanej opieki.

 

2. Życzliwego traktowania.

 

 

3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań.

 

4. Poszanowania godności osobistej.

 

5. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 

Wychowanek jest zobowiązany do:

 

1. Przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie.

 

3. Pomagania słabszym.

 

4. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy.

 

5. Ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

6. Zgłaszania wychowawcy wyjścia na zajęcia odbywające się poza świetlicą.

 

7. W przypadku jednorazowej zmiany dotyczącej wyjścia lub odbioru dziecka ze świetlicy uczeń zobowiązany jest przedstawić pisemną prośbę rodziców.

 

VII. Dokumentacja świetlicy

W  świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy z aktualnymi

danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.

2. Regulamin świetlicy szkolnej.

 

3. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej.

 

4. Programy własne wychowawców świetlicy.

 

5. Rozkład dnia pracy świetlicy.

6. Dzienniki zajęć.

 

7. Tygodniowe karty monitorowania obecności.

 

8. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć