NAWIGACJA

Zapraszamy Dla Trzecioklasistów Egzamin gimnazjalny Współpraca z CWRKDiU Dla Ósmoklasistów DZ dla najmłodszych Wycieczki zawodoznawcze Byli u nas OTK w Baranowie Konferencje NAUKA, PRACA, KARIERA Terminy drzwi otwartych Pierwszaki zdobywają Ławicę

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny jest:

 

• powszechny

zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim

• obowiązkowy

przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły

(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę)

• zewnętrzny

pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE

• pisemny

przygotowany w formie kilkunastostronicowej broszury


Terminy:

   10 kwietnia 2019 (środa) - część humanistyczna

   11 kwietnia 2019 (czwartek) - część matematyczno - przyrodnicza

   12 kwietnia 2019 (piątek) - język obcy

Szczegóły: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20Harmonogram%20egzaminow%20w%202019%20r.%20E8%20EG%20EM.pdf


 Czas trwania egzaminu:

Część humanistyczna

Część matematyczno
- przyrodnicza

Część z języka obcego

 900 – 1000 – historia
i wiedza o społeczeństwie (60 min.)

1000 – 1045 – przerwa

1100 – 1230 – język polski  (90 min.)

 900 – 1000 – biologia, geografia,  fizyka, chemia
(60 min.)

1000 – 1045 – przerwa

1100 – 1215 – matematyka 
(90 min.) 

900 – 1000 – poziom podstawowy (60 min.)

1000 – 1045 – przerwa

1100 – 1200 – poziom rozszerzony (60 min.)

 

 

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać wydłużony nie więcej niż o:

20 minut:

 • z historii i wiedzy o społeczeństwie
 • z przedmiotów przyrodniczych
 • z języka obcego na poziomie podstawowym

45 minut:

 • z języka polskiego
 • z matematyki

30 minut:

 • z języka obcego na poziomie rozszerzonym

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Mogą się ubiegać o dostosowanie warunków egzaminu.
 • Formę i sposób dostosowania warunków zdawania egzaminu gimnazjalnego ustala Rada Pedagogiczna, zgodnie z zarządzeniem dyrektora CKE w tej sprawie, dla każdego ucznia indywidualnie.
 • Uczniowie ci mają prawo zrezygnować z proponowanych im form i sposobów dostosowania warunków zdawania egzaminu gimnazjalnego. W przypadku rezygnacji rodzice (opiekunowie) ucznia składają
  do dyrektora szkoły, w terminie do 23 listopada, pisemną rezygnację z zaproponowanych form dostosowania warunków zdawania egzaminu gimnazjalnego.
 • Uczniowie, którzy korzystają z dostosowania warunków i form zdawania egzaminu gimnazjalnego, na ogół piszą wszystkie części egzaminu w odrębnej sali

Laureaci konkursów przedmiotowych

 • laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych
 • laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są zwolnieni
  z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

Zwolnienie to jest jednoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej części egzaminu


Dodatkowe komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.


Wszelkie aktualności Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:  https://cke.gov.pl/egzamin-gimnazjalny/


Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć