NAWIGACJA

Zarząd SU 2020/2021 OPIEKUNOWIE SU 2020/2021 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY ZEBRANIA SU SZCZĘŚLIWY NUMEREK Podsumowanie I sem. 29 FINAŁ WOŚP Zbiórka darów Śniadanie dla bezdomnych Białe disco I Konferencja naukowa Dzień Gadżetów Dzień Pszczoły Lekcje Europejskie Debata Oksfordzka Dzień Piżamy Pierwszy Dzień Wiosny Klasowy Konkurs Świąteczny

Samorząd Uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W BARANOWIE

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami art. 55 /
   Dz. U. nr 95 poz. 425 z 1991 r.

 

- Ustawa z dnia 21 lipca 1995r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych      ustawach / Dz.U. nr. 101 poz. 504 z 1995r.

 

- Zarządzenie MEN z dnia 19.06.1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych

dla dzieci i młodzieży / Dz. U. nr. 4 poz. 18 z 1992r.

 

- Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


SZKOŁY PODSAWOWEJ IM. POLSKICH NOBLISTÓW W BARANOWIE

 

§ 1

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 2

1. Organami Samorządu są:

- Zarząd Samorządu: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, którzy wybierani są w demokratycznych wyborach spośród wytypowanych przedstawicieli klas.

- Sekcje Samorządu tworzone wegług potrzeb i zainteresowań uczniów z całej społeczności uczniowskiej.

- Przedstawiciele Samorządów Klasowych.

§ 3

 1. Ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybiera swych przedstawicieli do szkolnego Zarządu Samorządu.
 2. W odziałach uczniowie wybierają w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym klasowych przedstawicieli – Radę Klasową.

  § 4

 1. Kadencja Rady Klasowej trwa 1 rok.
 2. Kadencja Zarządu Samorządu trwa 1 rok.
 3. Kampania wyborcza odbywają się we wrześniu a wybory najpóźniej na początku października.
 4. Nowy Zarząd Samorządu rozpoczyna działalność od 5 października.

 

§ 5

Prawa Samorządu:

Samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

 1. Do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
 2. Do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 3. Do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
 4. Do przedstawiania wychowawcy klasy, nauczycielom i dyrektorowi szkoły swoich problemów związanych z nauką i życiem społecznym i rodzinnym
 5. Do pomocy nauczycieli i wychowawcy w zakresie opanowania treści programowych
 6. Do bezpiecznego przebywania na terenie szkoły podczas zajęć dydaktycznych obowiązkowych i nadobowiązkowych.


§ 6

Zadania Samorządu:

 1. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możłiwościami organizacyjnymi oraz planem pracy szkoły.
 2. Organizowanie życia klasy i szkoły wspólnie z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.
 3. Ustalanie i realizację rocznego planu pracy Samorządu.
 4. Włączanie się w proces dydaktyczno-wychowawczy i realizację założeń programu wychowawczego szkoły.
 5. Zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły.
 6. Inicjowanie zadań administracyjno-porządkowych na terenie i poza szkołą. 
 7. Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 8. Reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę.
 9. Pomoc w nauce uczniom zdolnym i mającym problemy z nauką.

 

§ 7

 1. Zebrania Samorządu odbywają się w zależności od potrzeb.
 2. Uchwały są podejmowane przez Samorząd w drodze głosowania – zwykle większością głosów w obecności 2/3 członków.
 3. Uchwały podejmowane przez Samorząd muszą być zgodne z prawem i powinny być realizowane wraz z Samorządami klasowymi.

§ 8

Współpraca z organami szkoły:

 1. Samorząd współpracuje z dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną poprzez:

- wspólne opracowywanie, opiniowanie i tworzenie prawa szkolnego w zakresie dotyczących uczniów,

- opracowanie planów pracy i wszelkiech zamierzeń uczniowskich na terenie szkoły,

- wnioskowania, zgłaszania poprawek do obowiązującego prawa szkolnego na terenie szkoły / kryteria ocen zachowania, tryb usprawiedliwiania nieobecności,

- pomoc w organizowaniu życia szkoły,

- przestrzeganie praw dziecka i człowieka

 

§ 9

Wszelkie spory między Samorządem a organami szkoły są rozwiązywane w toku negocjacji
na gruncie szkoły.

§ 10

 1. Uczeń pełniący funcję w szkolnym Samorządzie Uczniowskim może z uzasadnionych przyczyn zrezygnować z funkcji.
 2. W zarządzie Samorządu mogą znaleźć się uczniowie, którzy otrzymali w poprzednim roku szkolnym mieli co najmniej bardzo drobrą ocenę z zachowania oraz otrzymali od wychowawcy klasy pozytywną opinię w zakresie możliwości pełnienia tej funkcji.
 3. Rezygnację składa do klasowego lub szkolnego Zarządu Samorządu.
 4. Uczeń może zostać usunięty z Samorządu jeżeli:

- nie wykonuje powierzonych zadań,

- na skutek działalności w Samorządzie nie nadąża z opanowaniem przerabianego materiału

- zachowuje się nieodpowiednio i nagannie.

Regulamin został zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski w Baranowie

 

 

 

REGULAMIN WYBORÓW ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BARANOWIE

 

 1. Wybory Zarządu odbywają się w oparciu o Ustawę o systemie oświaty art. 55 oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły.
 2. Zarząd składa się z: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz przedstawicieli klas.
 3. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez Radę Przedstawicieli Samorządów Klasowych.
 4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, bezpośrednim.
 5. Zgłaszanie kandydatów:

- kandydatami do Zarządu mogą być wyłącznie uczniowie klas IV-VIII,

- do Zarządu nie mogą kandydować członkowie Komisji Wyborczej,

- termin zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego SU wraz z pełnym składem Zarządu określa kalendarium wyborcze.

 1. Sposób przeprowadzania głosowania:

- głosowanie odbywa się w budynku szkoły,

- głosowanie przeprowadza Komisja Wyborcza,

- Komisja wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania, na podstawie tych list wydaje się karty do głosowania, odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście,

- wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania, przy nazwisku kandydata na przewodniczącego, znaczka X,

- głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż pięciu kandydatów,

- Komisja Wyborcza zbiera głosy do opieczętowanej urny,

- przewodniczącym SU  (wraz z pełnym składem Zarządu) zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

 1. Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników:

-  obliczanie głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Otwarcie urny dokonuje się w obecności opiekunów SU.

- w pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.

- po obliczeniu głosów członkowie Komisji sporządzają protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów. Protokół jak i wyniki są ogólnodostępne.

- karty do głosowania są komisyjnie niszczone po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu.

 1. W przypadku nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć