NAWIGACJA

Zarząd SU 2019/2020 OPIEKUNOWIE SU 2019/2020 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY ZEBRANIA SU SZCZĘŚLIWY NUMEREK Wybory do Samorządu 2018/2019 Podsumowanie I sem. 27 FINAŁ WOŚP Charytatywny grudzień SU Śniadanie dla bezdomnych Białe disco I Konferencja naukowa Dzień Gadżetów Dzień Pszczoły Lekcje Europejskie Debata Oksfordzka Dzień Piżamy Pierwszy Dzień Wiosny O szkole

Samorząd Uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W BARANOWIE

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami art. 55 /
   Dz. U. nr 95 poz. 425 z 1991 r.

 

- Ustawa z dnia 21 lipca 1995r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych      ustawach / Dz.U. nr. 101 poz. 504 z 1995r.

 

- Zarządzenie MEN z dnia 19.06.1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych

dla dzieci i młodzieży / Dz. U. nr. 4 poz. 18 z 1992r.

 

- Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami.

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


GIMNAZJUM IM. POLSKICH NOBLISTÓW W BARANOWIE

 

§ 1

W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 2

1. Organami Samorządu są:

- Zarząd Samorządu: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, którzy wybierani są w demokratycznych wyborach spośród wytypowanych przedstawicieli klas.

- Sekcje Samorządu tworzone wegług potrzeb i zainteresowań uczniów z całej społeczności uczniowskiej.

- Przedstawiciele Samorządów Klasowych.

§ 3

 1. Ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym wybiera swych przedstawicieli do szkolnego Zarządu Samorządu.
 2. W odziałach uczniowie wybierają w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym klasowych przedstawicieli – Radę Klasową.

  § 4

 1. Kadencja Rady Klasowej trwa 1 rok.
 2. Kadencja Zarządu Samorządu trwa 1 rok.
 3. Kampania wyborcza odbywają się we wrześniu a wybory najpóźniej na początku października.
 4. Nowy Zarząd Samorządu rozpoczyna działalność od 5 października.

 

§ 5

Prawa Samorządu:

Samorząd może przedstawiać dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

 1. Do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
 2. Do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 3. Do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
 4. Do przedstawiania wychowawcy klasy, nauczycielom i dyrektorowi szkoły swoich problemów związanych z nauką i życiem społecznym i rodzinnym
 5. Do pomocy nauczycieli i wychowawcy w zakresie opanowania treści programowych
 6. Do bezpiecznego przebywania na terenie szkoły podczas zajęć dydaktycznych obowiązkowych i nadobowiązkowych.


§ 6

Zadania Samorządu:

 1. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możłiwościami organizacyjnymi oraz planem pracy szkoły.
 2. Organizowanie życia klasy i szkoły wspólnie z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną.
 3. Ustalanie i realizację rocznego planu pracy Samorządu.
 4. Włączanie się w proces dydaktyczno-wychowawczy i realizację założeń programu wychowawczego szkoły.
 5. Zachęcenie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy i reprezentowanie dobrego imienia szkoły.
 6. Inicjowanie zadań administracyjno-porządkowych na terenie i poza szkołą. 
 7. Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 8. Reprezentowanie interesów ucznia w razie potrzeby i na jego prośbę.
 9. Pomoc w nauce uczniom zdolnym i mającym problemy z nauką.

 

§ 7

 1. Zebrania Samorządu odbywają się w zależności od potrzeb.
 2. Uchwały są podejmowane przez Samorząd w drodze głosowania – zwykle większością głosów w obecności 2/3 członków.
 3. Uchwały podejmowane przez Samorząd muszą być zgodne z prawem i powinny być realizowane wraz z Samorządami klasowymi.

§ 8

Współpraca z organami szkoły:

 1. Samorząd współpracuje z dyrekcją szkoły i Radą Pedagogiczną poprzez:

- wspólne opracowywanie, opiniowanie i tworzenie prawa szkolnego w zakresie dotyczących uczniów,

- opracowanie planów pracy i wszelkiech zamierzeń uczniowskich na terenie szkoły,

- wnioskowania, zgłaszania poprawek do obowiązującego prawa szkolnego na terenie szkoły / kryteria ocen zachowania, tryb usprawiedliwiania nieobecności,

- pomoc w organizowaniu życia szkoły,

- przestrzeganie praw dziecka i człowieka

 

§ 9

Wszelkie spory między Samorządem a organami szkoły są rozwiązywane w toku negocjacji
na gruncie szkoły.

§ 10

 1. Uczeń pełniący funcję w szkolnym Samorządzie Uczniowskim może z uzasadnionych przyczyn zrezygnować z funkcji.
 2. W zarządzie Samorządu mogą znaleźć się uczniowie, którzy otrzymali w poprzednim roku szkolnym mieli co najmniej bardzo drobrą ocenę z zachowania oraz otrzymali od wychowawcy klasy pozytywną opinię w zakresie możliwości pełnienia tej funkcji.
 3. Rezygnację składa do klasowego lub szkolnego Zarządu Samorządu.
 4. Uczeń może zostać usunięty z Samorządu jeżeli:

- nie wykonuje powierzonych zadań,

- na skutek działalności w Samorządzie nie nadąża z opanowaniem przerabianego materiału

- zachowuje się nieodpowiednio i nagannie.

Regulamin został zatwierdzony przez Samorząd Uczniowski w Baranowie w dniu 1.09.2007r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WYBORÓW ZARZĄDU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W BARANOWIE

 

 1. Wybory Zarządu odbywają się w oparciu o Ustawę o systemie oświaty art. 55 oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły.
 2. Zarząd składa się z: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz przedstawicieli klas.
 3. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez Radę Przedstawicieli Samorządów Klasowych.
 4. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym, bezpośrednim.
 5. Zgłaszanie kandydatów:

- kandydatami do Zarządu mogą być wyłącznie uczniowie klas I-III,

- do Zarządu nie mogą kandydować członkowie Komisji Wyborczej,

- termin zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego SU wraz z pełnym składem Zarządu określa kalendarium wyborcze.

 1. Sposób przeprowadzania głosowania:

- głosowanie odbywa się w budynku szkoły,

- głosowanie przeprowadza Komisja Wyborcza,

- Komisja wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania, na podstawie tych list wydaje się karty do głosowania, odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście,

- wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania, przy nazwisku kandydata na przewodniczącego, znaczka X,

- głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona, nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż pięciu kandydatów,

- Komisja Wyborcza zbiera głosy do opieczętowanej urny,

- przewodniczącym SU  (wraz z pełnym składem Zarządu) zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

 1. Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników:

-  obliczanie głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania. Otwarcie urny dokonuje się w obecności opiekunów SU.

- w pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.

- po obliczeniu głosów członkowie Komisji sporządzają protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów. Protokół jak i wyniki są ogólnodostępne.

- karty do głosowania są komisyjnie niszczone po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu.

 1. W przypadku nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Rada Przedstawicieli Samorządów Klasowych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć