NAWIGACJA

ZAPISY I REKRUTACJA DO 1 KLAS 2021

Szkoła Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie

Zapisy  i rekrutacja dzieci do klasy pierwszej  - rok szkolny 2021/2022

 

 

I. Informacje podstawowe

1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej jest ustawowym obowiązkiem spoczywającym na rodzicach lub opiekunach prawnych dziecka.

2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym przyjmowane są do klasy 1 na podstawie zapisu dokonanego przez rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęte do szkoły jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu zapisów dzieci z obwodu szkoły. Odbywa się to w postępowaniu rekrutacyjnym wg terminów i zasad ustalanych przez Wójta Gminy i Radę Gminy.

4. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2014.

5. Dzieci z rocznika 2015 (sześcioletnie) mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek rodzica pod warunkiem, że w bieżącym roku szkolnym korzystają z wychowania przedszkolnego lub posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

 

II. Zapisy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

1. Obwód Szkoły Podstawowej w Baranowie stanowią miejscowości: Chyby oraz Baranowo (bez ulic: Ametystowa, Budowlanych, Graniczna, Perłowa, Rubinowa, Topazowa, Szmaragdowa).

2. Termin zapisu : 01 marca 2021 – 12 marca 2021

3. Miejsce i sposób skłania dokumentów: Wymagane dokumenty składa osobiście rodzic lub prawny opiekun w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

4. Wymagane dokumenty składane przy zapisie dziecka:

 • Wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (wzór 1 - do pobrania)
 • Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły (wzór 2 – do pobrania)
 • Karta informacji dodatkowych o dziecku (wzór 3 – do pobrania)  
 • Dwie aktualne fotografie legitymacyjne dziecka
 • Podczas zapisu należy przedstawić do wglądu odpis aktu urodzenia dziecka oraz dowód osobisty rodzica

 

 

III. Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły (jeśli zostanie ogłoszona)

 

1. Terminy rekrutacyjne :

Pkt.

Określenie czynności

Termin rekrutacji

Termin postępowania uzupełniającego

1 .

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym

15 — 26 marca

31 maja— 7 czerwca

2.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt. 1, oraz wykonanie przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej czynności wymienionych wart. 150 ust. 7—10 u.p.o. w postępowaniu rekrutacyjnym

29 — 31 marca

9 — 11 czerwca

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

21 kwietnia

28 czerwca

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

26 - 30 kwietnia

29 czerwca do 2 lipca

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

4 maja

7 lipca

 

2. Miejsce i sposób skłania dokumentów: Wymagane dokumenty składa osobiście rodzic lub prawny opiekun w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00

3. Wymagane dokumenty składane przy zapisie dziecka:

 • Wypełniona KARTA ZGŁOSZENIA (wzór 1 - do pobrania)
 • Oświadczenie o zamieszkaniu (wzór 4 – do pobrania)
 • Karta informacji dodatkowych o dziecku (wzór 3 – do pobrania)
 • Dwie aktualne fotografie legitymacyjne dziecka
 • Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, wymienione w pkt. 2-6 poniższej tabeli „Kryteria punktowe rekrutacji” .
 • Podczas zapisu należy przedstawić do wglądu odpis aktu urodzenia dziecka oraz dowód osobisty rodzica

4. Kryteria punktowe rekrutacji:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów za kryterium

Potwierdzenie kryteriów

1.

Kandydat spoza obwodu szkoły zamieszkuje w Gminie Tarnowo Podgórne

30

oświadczenie rodzica

2.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat

20

oświadczenie rodzica

3.

Co najmniej jeden z rodziców albo rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczyli podatek dochodowy za miniony rok ze wskazaniem w deklaracji podatkowej miejsca zamieszkania w Gminie Tarnowo Podgórne

15

kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego a w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym (UPO)

4.

Miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat

10

oświadczenie rodzica

5.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka, przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat

5

oświadczenie rodzica

6.

Kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola znajdującego się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

3

oświadczenie rodzica

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wzór 1 - Karta-zgloszenia-dziecka_(1).pdf

Wzór 2 - Oswiadczenie-o-zamieszkaniu-w-obwodzie_(1).pdf

Wzór 3 - KARTA-INFORMACJI-DODATKOWYCH-O-UCZNIU.pdf

Wzór 4 - Oswiadczenie-o-zamieszkaniu.pdf

 

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Wójt Gminy Tarnowo Podgórne wydał w dniu 07 stycznia 2021 zarządzenie nr 12/2021 w sprawie "ustalenie harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne".

Treść zarządzeniaZarzadzenie_wojta_12-2021_szkoly(1).pdf

 

Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła w dniu 26 stycznia br. uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszychpublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnowo Podgórne.

Ponizej publikujemy treść tej uchwały.

Kryteria_szkoly_I_-klasy_2021.pdf

 

Piotr Burdajewicz - dyrektor szkoły

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Baranowie
  ul. Wypoczynkowa 93
  Baranowo
  62-081 Przeźmierowo
 • (61)652 71 21, (61) 652 71 28
  sekretariat czynny: (pn-pt) 8.00 - 15.00
  sekretariat@spbaranowo.pl

Galeria zdjęć